Fun facts about human body

When you walk, you use 200 muscles.

man walking