World’s best 5 beaches

5. Bora Bora, French Polynesia

bora bora